راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

دکتر [2013/10/08 14:20]
fouad
دکتر [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 15: خط 15:
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​30px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​50px;​vertical-align:​middle ;">
  امتیاز لازم  امتیاز لازم
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​90px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">
  حقوق هفتگی  حقوق هفتگی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​110px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​100px;​vertical-align:​middle ;">
  درصد تسریع بهبودی  درصد تسریع بهبودی
 + </​td>​
 +                <td style="​width:​110px;​vertical-align:​middle ;">
 + حداکثر تعداد بازیکنان
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 33: خط 36:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 15,000 سکه+ 25,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- درصد+ 10 درصد
  </​td>​  </​td>​
 +          <​td>​
 + -----
 + </​td>​
 +                     
 +
  
  </​tr>​  </​tr>​
خط 44: خط 52:
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  150 امتیاز  150 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 110,000 سکه+ 99,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 15 درصد+ 20 درصد 
 + </​td>​ 
 +                  <​td>​ 
 + -----
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 58: خط 69:
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  250 امتیاز  250 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 250،000 سکه+ 335,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 25 درصد+ 30 درصد 
 + </​td>​ 
 +                 <​td>​ 
 + 31 بازیکن
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 72: خط 86:
  سطح C  سطح C
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
- 500  ​امتیاز+ 585  ​امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 485،000 ​سکه+ 20 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
  40 درصد  40 درصد
 + </​td>​
 +                 <​td>​
 + 33 بازیکن ​
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 86: خط 103:
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
- 850 امتیاز+ 950 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 815,​000 ​سکه + 45 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
  50 درصد  50 درصد
 + </​td>​
 +                 <​td>​
 + 35 بازیکن
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 100: خط 120:
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
- 1000امتیاز+ 1350امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 1,​490,​000 ​سکه+ 69 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
  75 درصد  75 درصد
 + </​td>​
 +                <td>
 + 37 بازیکن
  </​td>​   </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
دکتر.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)