راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


زمین_تمرین

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

زمین_تمرین [2013/10/08 15:05]
fouad
زمین_تمرین [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 25: خط 25:
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​50px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​60px;​vertical-align:​middle ;">
  امتیاز لازم  امتیاز لازم
  </​td>​  </​td>​
خط 31: خط 31:
  قیمت  قیمت
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​140px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​170px;​vertical-align:​middle ;">
  ویژگی ها  ویژگی ها
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح F  سطح F
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  35,000 سکه  35,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  2 دقیقه برای هر بازیکن  2 دقیقه برای هر بازیکن
  </​td>​  </​td>​
خط 51: خط 51:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  150 امتیاز  150 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  105,000 سکه  105,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  2 دقیقه برای هر بازیکن  2 دقیقه برای هر بازیکن
 + </​br>​
 + 4 افزایش کل تمرین روزانه
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  400 امتیاز  400 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- 485،000 سکه+ 485,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- افزودن 1800 هوادار+ 2 دقیقه برای هر بازیکن 
 + </​br>​ 
 + 10 دقیقه افزایش کل تمرین روزانه
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح C  سطح C
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- -----+ 750 امتیاز ​
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- 139،000 سکه+ 625,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- افزودن 3200 هوادار+ 4 دقیقه برای هر بازیکن 
 + </​br>​ 
 + 12 دقیقه افزایش کل تمرین روزانه
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ +         ​<​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- -----+ 1000 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- 275,​000 ​سکه + 45 الماس 
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- افزودن 5500 هوادار+ 4 دقیقه برای هر بازیکن 
 + </​br>​ 
 + 18 دقیقه افزایش کل تمرین روزانه
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle ;">
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- -----+ 1500 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- 515,​000 ​سکه+ 65 الماس
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <​td ​style="​vertical-align:​middle ;"
- افزودن 11000 هوادار+ دقیقه برای هر بازیکن
  </​br>​  </​br>​
- افزودن 5درصد رضایت ​هوادار+ 22 دقیقه ​افزایش کل تمرین روزانه
  </​td>​   </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
زمین_تمرین.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)