جوایز گرز، به صورت ماهانه به بهترین فرماندهان تعلق می گیرد. برای این که در هر دوره شانس برنده شدن جایزه را داشته باشید باید به حداقل 1 امتیاز دوره دست پیدا کنید. شرایط برنده شدن در هر دوره در همین صفحه اعلام می شود.


سایر برنده‌های این دوره ( 0 )


  • جوایز اول یک بار به هر فرمانده تعلق می گیرد و در صورت برنده شده جایزه ی اول، فرمانده می تواند در دوره های بعدی برای سایر جوایز تلاش کند
  • هنگام تعیین برنده ها، سوابق کاندیداهای برنده شدن در طی دوره بررسی می شود تا خلاف یا تبانی ای مرتکب نشده باشند.
  • در صورتیکه تخلف کاربری مشخص شود، علاوه بر جریمه تعیین شده ، شانس جایزه وی نیز صفر خواهد شد.
  • برندگان از طریق ایمیل از برنده شدن خود اگاه می شوند و در صورت جواب ندادن به ایمیل طی زمان مشخص شده در آن، در صورت نیاز فرد دیگری انتخاب شده و یا جایزه به دوره ی بعد منتقل می شود.
  • در هر دوره بر اساس شرایط خاص دوره، جایزه بر اساس قرعه کشی به فرماندهان تعلق می گیرد و هر فرماندهی که طی دوره امتیاز بیشتری کسب کرده باشد، شانس بیشتری نیز برای برنده شدن دارد.
  • در صورتی که پس از پایان دوره، تخلفی برای برندگان در طول دوره یافت نشد، جایزه به آن ها تعلق می گیرد و در غیر این صورت جایزه به نفر بعدی واجد شرایط منتقل می شود.
  • هم چنین کاربری که در دوره ای جایزه ی نقدی دریافت کرده است، در دوره ی بعدی شانس دریافت جایزه ی نقدی را نخواهد داشت ولی از 2 دوره ی بعد مجددا این شانس را پیدا می کند. یعنی بین هر دوره دریافت جایزه ی نقدی باید حداقل 1 دوره فاصله بیفتد.
  • جوایز نقدی مندرج در مورد چهارم جوایز نیز شامل حال کاربران بین رتبه ی 3 تا 20 شانس جایزه می شود. یعنی آن ها نیز به همراه سایر کاربرانی که شانس جایزه ی حداقل 1 دارند، در قرعه کشی شرکت داده می شوند
  • پس از برنده شدن، برندگان فرصت دارند تا 3 روز پس از ارسال پیام برد مشخصات ارسال شده در ایمیل را برای ما بفرستند و در غیر این صورت جایزه آن ها در صورت نیاز به دوره های بعد منتقل می شود.