راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


امکانات_استادیوم

امکانات استادیوم


زمین چمن


سطح امتیاز لازم قیمت ویژگی ها
سطح F ----- 500 سکه افزودن 400 هوادار
سطح E ----- 26,000 سکه افزودن 2000 هوادار
سطح D ----- 60,000 سکه افزودن 6000 هوادار
سطح C ----- 139,000 سکه افزودن 11500 هوادار
سطح B ----- 275,000 سکه افزودن 17500 هوادار
افزودن 5 درصد رضایت هوادار
سطح A ----- 515,000 سکه افزودن 31000 هوادار
افزودن 10 درصد رضایت هوادار

نورافکن


سطح امتیاز لازم قیمت ویژگی ها
سطح F ----- 200 سکه افزودن 4 درصد رضایت هوادار
سطح E ----- 26,000 سکه افزودن 8 درصد رضایت هوادار
سطح D 150 امتیاز 58,000 سکه افزودن 13 درصد رضایت هوادار
سطح C 350 امتیاز 130,000 سکه افزودن 1500 هوادار
افزودن 20 درصد رضایت هوادار
سطح B 480 امتیاز 260,000 سکه افزودن 4500 هوادار
افزودن 26 درصد رضایت هوادار
سطح A 620 امتیاز 499,000 سکه افزودن 10000 هوادار
افزودن 34 درصد رضایت هوادار

تابلوی نتیجه


سطح امتیاز لازم قیمت ویژگی ها
سطح F ----- 100 سکه افزودن 2 درصد زضایت هوادار
افزودن 50 هوادار
سطح E ----- 20,000 سکه افزودن 4 درصد زضایت هوادار
افزودن 1700 هوادار
سطح D 100 امتیاز 45,000 سکه افزودن 7 درصد زضایت هوادار
افزودن 4000 هوادار
سطح C 250 امتیاز 110,000 سکه افزودن 12 درصد زضایت هوادار
افزودن 8000 هوادار
سطح B 350 امتیاز 225,000 سکه افزودن 17 درصد زضایت هوادار
افزودن 12000 هوادار
سطح A 500 امتیاز 450,000 سکه افزودن 24 درصد زضایت هوادار
افزودن 20000 هوادار

پارکینگ


سطح امتیاز لازم قیمت درآمد ویژگی ها
سطح F ----- 1 الماس 1,000 سکه افزودن 950 هوادار
سطح E 50 امتیاز 5 الماس 4,500 سکه افزودن 2500 هوادار
سطح D 390 امتیاز 15 الماس 12,500 سکه افزودن 6500 هوادار
سطح C 890 امتیاز 30 الماس 30,000 سکه افزودن 12500 هوادار
سطح B 1250 امتیاز 60 الماس 60,000 سکه افزودن 19000 هوادار
سطح A 1750 امتیاز 99 الماس 95,000 سکه افزودن 42000 هوادار

رستوران


سطح امتیاز لازم قیمت درآمد ویژگی ها
سطح F ----- 1 الماس 1,000 سکه افزودن 8 درصد رضایت هوادار
سطح E 50 امتیاز 5 الماس 4,500 سکه افزودن 16 درصد رضایت هوادار
سطح D 390 امتیاز 15 الماس 12,500 سکه افزودن 23 درصد رضایت هوادار
سطح C 890 امتیاز 30 الماس 30,000 سکه افزودن 30 درصد رضایت هوادار
سطح B 1250 امتیاز 60 الماس 60,000 سکه افزودن 40 درصد رضایت هوادار
سطح A 1750 امتیاز 99 الماس 95,000 سکه افزودن 55 درصد رضایت هوادار

فروشگاه


سطح امتیاز لازم قیمت درآمد
سطح F ----- 5 الماس 7200 سکه
سطح E ----- 15 الماس 21,000 سکه
سطح D ----- 35 الماس 51,000 سکه
سطح C ----- 70 الماس 115,000 سکه
سطح B ----- 110 الماس 175,000 سکه
سطح A ----- 199 الماس 300,000 سکه

امکانات_استادیوم.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)