راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!

دکتر


در این جدول تمام اطلاعات دکترها نوشته شده است:

سطح مربیامتیاز مورد نیازحقوق هفتگیدرصد تسریع بهبودی
مربی سطح F—–15،000 سکه5 درصد
مربی سطح E150 امتیاز110،000 سکه15 درصد
مربی سطح D250 امتیاز250،000 سکه25 درصد
مربی سطح C500 امتیاز485،000 سکه40 درصد
مربی سطح B850 امتیاز815،000 سکه50 درصد
مربی سطح A1000امتیاز1،490،000 سکه75 درصد
دکتر.1380454156.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)