راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

دکتر [2013/09/29 16:39]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
دکتر [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 در این جدول تمام اطلاعات دکترها نوشته شده است: در این جدول تمام اطلاعات دکترها نوشته شده است:
  
-|سطح مربی||امتیاز ​مورد نیاز||حقوق هفتگی||درصد تسریع بهبودی||} +<​html>​ 
-ربی سطح F||-----||15،000 سکه||5  ​درصد||} +<​table>​ 
-|مربی ​سطح E||150 امتیاز||110،000 سکه||15 درصد||} + <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​50px;">​ 
-|مربی ​سطح D||250 امتیاز||250،000 سکه||25 درصد||} + <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">​ 
-|مربی سطح C||500  ​امتیاز||485،000 ​سکه||40 درصد||} + سطح مربی 
-|مربی سطح B||850 امتیاز||815،000 ​سکه||50 درصد||} + </​td>​ 
-|مربی سطح A||1000امتیاز||1،490،000 ​سکه||75 درصد||}+ <td style="​width:​50px;​vertical-align:​middle ;">​ 
 + امتیاز ​لازم 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">​ 
 + حقوق هفتگی 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​100px;​vertical-align:​middle ;">​ 
 + درصد تسریع بهبودی 
 + </​td>​ 
 +                <td style="​width:​110px;​vertical-align:​middle ;">​ 
 + حداکثر تعداد ​بازیکنان 
 + </​td>​ 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح F 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + ----- 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 25,000 سکه 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 10 درصد 
 + </​td>​ 
 +          <​td>​ 
 + ----- 
 + </​td>​ 
 +                      
 + 
 + 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح E 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
 + 150 امتیاز 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 99,000 سکه 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 20 درصد 
 + </​td>​ 
 +                  <​td>​ 
 + ----- 
 + </​td>​ 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح D 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
 + 250 امتیاز 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 335,000 سکه 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 30 درصد 
 + </​td>​ 
 +                 <​td>​ 
 + 31 بازیکن 
 + </​td>​ 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح C 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
 + 585 ​ ​امتیاز 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 20 الماس 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 40 درصد 
 + </​td>​ 
 +                 <​td>​ 
 + 33 بازیکن  
 + </​td>​ 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح B 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
 + 950 ​امتیاز 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 45 الماس 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 50 درصد 
 + </​td>​ 
 +                 <​td>​ 
 + 35 بازیکن 
 + </​td>​ 
 + </​tr>​ 
 + <​tr>​ 
 + <​td>​ 
 + سطح A 
 + </​td>​ 
 + <td style="​width:​50px;​text-align">​ 
 + 1350امتیاز 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 69 الماس 
 + </​td>​ 
 + <​td>​ 
 + 75 درصد 
 + </​td>​ 
 +                <​td>​ 
 + 37 بازیکن 
 + </​td>​  
 + </​tr>​ 
 +  
 +</​table>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
دکتر.1380460174.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)