راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_مربی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

کمک_مربی [2013/10/08 14:15]
fouad
کمک_مربی [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 69: خط 69:
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​80px;​text-align">​  <td style="​width:​80px;​text-align">​
- 80 امتیاز+ 150 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 285،000 سکه+ 285,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">
خط 88: خط 88:
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​80px;​text-align">​  <td style="​width:​80px;​text-align">​
- 100  ​امتیاز+ 320  ​امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 330،000 سکه+ 330,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">
خط 107: خط 107:
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​80px;​text-align">​  <td style="​width:​80px;​text-align">​
- 150 امتیاز+ 500 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 899,​000 ​سکه+ 66 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">
خط 128: خط 128:
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​80px;​text-align">​  <td style="​width:​80px;​text-align">​
- 150امتیاز+ 950امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 995,​000 ​سکه+ 78 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">
کمک_مربی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)