راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


خرید_بازیکن

خرید بازیکن


در این بخش می توانید بازیکنان مورد نیاز خود را خریداری کنید.

دقت کنید که برای ورود به این بخش باید استعداد یاب در تیم خود داشته باشید و ایمیل خود را تایید کرده باشید.برای اطلاع از نحوه ی تایید ایمیل به صفحه ی تنظیمات مراجعه کنید.

با کلیک بر روی گزینه (عکس تاریخچه) می توانید تاریخچه خرید و فروش های خود را مشاهده کنید و همچنین با کلیک بر روی گزینه (عکس آمار تیم) آمار بازیکنان موجود در تیمتان و حداقل و حداکثر بازیکنانی که از هر پست می توانید در تیمتان داشته باشید برای شما نمایش داده می شود.

جست و جوی خرید


در این بخش می توانید اطلاعات مد نظر برای خرید بازیکن را وارد کنید و نتایج جست و جو را در جدول نتایج جست و جو مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که مقادیر نمایش داده شده در این جدول براساس مقادیر آنها در زمان فروش نمایش داده شده است.

نتایج جست و جو


در این جدول بازیکنانی که مطابق با موارد جست و جو شده توسط شما بوده اند نمایش داده می شوند.

با کلیک روی هر بازیکن سه گزینه ی تحت نظر گرفتن(عکس)، صفحه ی اطلاعات بازیکن(عکس)،خرید بازیکن(عکس) نمایش داده می شود.

تحت نظر گرفتن


با کلیک روی این گزینه این بازیکن را از بین تمام بازیکنان موجود در لیست جست و جو انتخاب می کنید و آن را تحت نظر استعداد یاب قرار می دهید تا در زمان مناسب آن را خریداری کنید. افزودن بازیکن به لیست تحت نظر استعدادیاب دلیل بر رزرو بازیکن برای خرید نیست و ممکن است در این زمان بازیکن به تیم دیگری فروخته شود.

برای اطلاع بیشتر از وظایف استعداد یاب می توانید به صفحه ی استعدادیاب مراجعه کنید.

مزایده


در صورتی که هر کدام از بازیکنان موجود در لیست نتایج جست و جو به صورت مزایده ای فروخته می شوند در ستون مزایده با علامت (عکس مزایده) نمایش داده می شوند.

بعد از کلیک برروی گزینه ی خرید این بازیکنان می توانید قیمت پیشنهادی خود را وارد کنید. قیمت پایه ی بازیکنان، آخرین قیمت پیشنهادی بازیکن توسط تیم های دیگر است.

بعد از تایید خرید بازیکن، این بازیکن به لیست تحت نظر استعداد یاب افزوده می شود و در صورتی که قیمت پیشنهادی شما برای خرید بازیکن بالاترین قیمت باشد ، در پایان زمان مزایده این بازیکن به تیم شما منتقل می شود و هزینه ی آن از دارایی تیم شما کم می شود.

توجه داشته باشید که بعد از تایید خرید بازیکن مزایده ای دارایی شما به میزان قیمت پیشنهادی کسر خواهد شد و درصورتی که تیم دیگری پیشنهاد بالاتری برای خرید بازیکن بدهد این دارایی کسر شده بازگردانده می شود و شما می توانید مجددا قیمت پیشنهادی بالاتری را وارد کنید.

در جدول تحت نظر استعداد یاب بازیکنانی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ،بازیکنانی هستند که به صورت مزایده فروخته می شوند.

در بخش آمار تیم ،حداقل و حداکثر بازیکنانی که از هر پست می توانید در تیمتان داشته باشید نوشته شده است.

خرید_بازیکن.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)